Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

ในปีงบประมาณ  2552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายพัฒนาส้วมของโรงเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณระดับประเทศ (HAS) และได้จัดทำโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน (Happy  Toilet  School Education Project)  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1. เพื่อพัฒนาส้วมของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานใน 3  เรื่อง คือ สะอาด (Healthy)เพียงพอ(Accessibility)และปลอดภัย (Safety)
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะ

การพัฒนาส้วมได้ใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน       ดังนั้นนอกจากงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ส่วนหนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสามารถระดมทรัพยากร จากแหล่งต่างๆในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส้วมของโรงเรียนได้หลากหลายรูปแบบ  เช่น  แรงงาน วัสดุที่ใช้ปรับปรุงซ่อมแซม  /  เงินบริจาค ฯลฯ
ดังนั้น การใช้งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมส้วมปีงบประมาณ 2552  จึงมีนโยบายให้โรงเรียนดำเนินการเองโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนจัดซื้อวัสดุรวมค่าแรงงาน  ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบนี้ทำให้เกิดผลดี  ดังนี้
1.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
2.ได้ผลงานมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดมากกว่าร้อยละ 25
3.มีการจ้างงานในท้องถิ่นเนื่องจากลักษณะงานไม่ยุ่งยากซับซ้อนหรือใช้เทคนิควิชาชีพชั้นสูงโรงเรียนสามารถดำเนินการเองได้ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
4.มีการระดมทรัพยากร
5.โรงเรียนสามารถดำเนินงานได้ตามสภาพความต้องการจำเป็น

Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!